Бизнес процес мениджмънт системи (Business Process Management)

Съвременното предизвикателство пред компаниите в условията на динамично развиваща се пазарна икономика, е да повишат гъвкавостта и ефективността на своите бизнес процеси. Тези два основни движещи фактора са определящи за постигане на по-висока конкурентоспособност и по-добри пазарни позиции. Те доведоха до прилагането на иновативни инструментариуми и методологии за реализиране на тези бизнес цели.

Стратегията за управление на бизнес процесите включва в себе си методология за управление, оптимизация и моделирането им, а програмният продукт, който съдържа в себе си необходимият инструментариум, се нарича BPM (Business Process Management) система.

Днес все повече се увеличава търсенето на BPM професионалисти с опит в областта, които да прилагат умения и знания, базирани на добрите практики в бранша и да използват иновативни технологии за създаване на завършени и ефективни бизнес процеси.

След курса вие ще:

• Знаете какво е BPM и анализ на бизнес процеси
• Познавате BPMN стандарта
• Познавате логиката и интерфейса на световно известни BPM системи
• Можете да работите с дизайнер за моделиране на бизнес процеси
• Прилагате основополагащи техники за подобряване на бизнес процесите
• Можете да изграждате йерархични модели на бизнес процесите
• Използвате инструменти за анализ и оценка на работните процеси
• Определяте критични показатели на бизнес процесите
• Използвате добри практики при ре-инженеринг на бизнес процеси

Ползи от курса:

• Опростяване и подобряване на бизнес процеси с цел по-голяма оперативна ефективност и намаляване на разходите
• По-тясно сътрудничество между бизнеса и ИТ отдела
• По-добра видимост и гъвкавост на бизнес процесите