УЧЕБЕН ПЛАН

I СЕМЕСТЪР


СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)


В рамките на учебния курс основно внимание е отделено на принципите, организацията и водещите технологии за избор, внедряване и управление на ERP системи. В курса са представени четири от водещите ERPсистеми:

Microsoft Dynamics NAV (Navision); SAP ERP; ORACLE ERP; ENTERPRISEONE ERP

В учебната програма са залегнали основните положения от теорията и практиката в управлението на ERP системи. Успоредно с това се осъществяват и активните форми на обучение като практически упражнения, при които се конкретизират и затвърждават теоретичните познания и се добиват практически умения за работа с реални ERP системи.


УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)


Съвременното предизвикателство пред компаниите, в условията на динамично развиваща се пазарна икономика, е да повишат гъвкавостта и ефективността на своите бизнес процеси. Тези два основни движещи фактора са определящи за постигане на по-висока конкурентоспособност и по-добри пазарни позиции. Те доведоха до прилагането на иновативни инструменти и методологии за реализиране на тези бизнес цели.

Стратегията за управление на бизнес процесите включва методология за управление, оптимизация и моделирането им, а програмният продукт, съдържащ необходимия инструментариум, се нарича BPM (Business Process Management) система.


ФИНАНСОВА И НЕФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ
PROJECT MANAGEMENT IN THE ERP SYSTEM


За правилното протичане на проектите по внедряване на ERP системи е от изключително значение правилното менажиране на проекта. Световните вендори на ERP системи имат изградени методолигии за внедряване на техните продукти.


СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИТЕ
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)


Дисциплината „Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите“ е предназначена за студенти от специалност „Бизнес анализ и ERP решения“ и съдържанието й е съобразено с обстоятелството, че тези специалисти не само ще работят, но и ще внедряват, поддържат и управляват CRM (Customer Relationship Management) системи.

В рамките на учебния курс основно внимание е отделено на принципите, организацията и водещите технологии за избор, внедряване и управление на ERP системи.

В курса e представена водещата CRM система Microsoft Dynamics CRM. Основно внимание е отделено на планирането и управлението на всички дейности на предприятието, свързани с клиенти, с помощта на CRM системи.

II СЕМЕСТЪР


БИЗНЕС ИНТЕЛИДЖЪНС СИСТЕМИ
BUSINESS INTELLIGENCE (BI)


Основната цел на дисциплината „Business Intelligence системи“ е да бъде представено и обяснено понятието „Business Intelligence“ като съвкупност от архитектури, средства, бази данни, приложения и методологии, чрез които бизнес мениджъри и анализатори в дадена организация да получават бърз и лесен достъп до всякакви налични данни за фирмата, по възможност в реално време, както и да осъществяват подходяща обработка и анализиране на тези данни с цел подпомагане взимането на управленски решения.


УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (GDPR)


Курсът „Управление на лични данни“ е воден от Антон Герунов – експерт с над 10 години опит в областта на анализа на данни, защитата на личните данни, управление на риска и бизнес моделиране, и Божидар Божанов – софтуерен инженер с над 10 години опит в международни компании. В рамките на специализирания курс студентите ще получат необходимите знания за законовите и бизнес изисквания при обработката на личните данни, основни роли, принципи и права в режима за защита на данните, които описват най-важните от бизнес и регулативна гледна точка изисквания при управлението на данните, като ги поставят в техния управленски контекст.


ФИНАНСОВИ МОДУЛИ В ERP
FINANCIAL MODULES IN THE ERP


Основна цел на учебната дисциплина е студентите да получат знания и да изградят умения за работа със счетоводните и финансови модули на Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition. Друга цел е да се насочи вниманието на студентите към съвременните софтуерни решения за управление на бизнеса.


БИЗНЕС ЕТИКЕТ
BUSINESS COMMUNICATIONS


Курсът по Бизнес комуникации е комплексен и представя последните тенденции в процеса на успешната комуникация. Освен задължителните техники, свързани с писмена, вербална и невербална комуникация, студентите получават бързо-резултатни техники от невро-лингвистично програмиране (НЛП), коучинг, а също и специфични презентационни умения, които ги превръщат в убедителни и уверени комуникатори и презентатори.

Практическата насоченост на курса се изразява в това, че обучаваните са силно изкушени и мотивирани да започнат използването на всички представени техники и умения веднага. Приложимостта е валидна не само в бизнес средата, но и в личните взаимоотношения и комуникация.