доц. д-р Наталия Футекова – Ръководител

доц. д-р Наталия Футекова
Ръководител
Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ партньор на ERP.BG – една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер. Член е на управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ). От февруари 2021 година е директор на направление „Информационни и комуникационни технологии“ на Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното участие в образователни и други обществени каузи. Научните й интереси са в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи.

Наталия участва активно в различни инициативи в подкрепа на образованието, културата и предприемачеството. Тя е член на журито на класацията „Новатори в образованието”, както и ментор в преакселератора на Start It Smart, където помага на млади предприемачи да развиват и осъществят своите идеи чрез лични менторски срещи, съвети, стратегически партньорства, предоставяне на ключови ресурси и други.

През 2015 година Наталия Футекова основава ERP Academy – иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и ИТ. Съвместно с Висше училище по застраховане и финанси създават магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“, която е първата по рода си в България, както и първата в Европа бакалавърска програма „ИТ анализ и бизнес стратегии“.

Доц. д-р Наталия Футекова има две бакалавърски степени – по „Икономика на съобщенията“ и „Счетоводство“, магистърска степен от Университета по национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Икономика на съобщенията“ и докторска степен от същия университет със специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“. През 2016г. получава степен Доцент, а няколко месеца по-късно е наградена за „Академични постижения или лидерство“ от Junior Chamber International – България. Проектът е част от световноизвестния формат The Outstanding Young Persons – TOYP („Най-изявените млади личности”). Наталия Футекова получи и номинация за международния формат TOYP.

В продължение на 11 години е била главен асистент в катедра „Информационни технологии и комуникации” към факултет „Приложна информатика и статистика” в УНСС. Сред курсовете, които е водила там са „Управление на връзките с клиентите“, „Системи за управление на ресурсите на предприятието“, „Информатика“, „Управление на човешките ресурси в ERP“ и „Системи за управление на връзките с клиентите“.

Предприемаческа дейност 

Наталия Футекова е управляващ съдружник в „И Ар Пи България” ООД (ERP.BG) – една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер.

В ERP.BG Наталия е преминала през различни нива и позиции. Участвала е в редица проекти по внедряване на информационни системи, пускане на пазара на нови софтуерни продукти, маркетингови кампании, както и обществени инициативи. Преди това е била маркетингов консултант в телекомуникационна компания, специализирана в изграждането на телефонни централи.

Наталия участва активно в различни инициативи в подкрепа на образованието, културата и предприемачеството. Тя е член на журито на класацията „Новатори в образованието”, както и ментор в преакселератора на Start It Smart, където помага на млади предприемачи да развиват и осъществят своите идеи чрез лични менторски срещи, съвети, стратегически партньорства, предоставяне на ключови ресурси и други.

Образователна дейност 

През 2015 година Наталия Футекова основава ERP Academy – иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и ИТ. Съвместно с Висше училище по застраховане и финанси създават магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“, която е първата по рода си в България, както и първата в Европа бакалавърска програма „ИТ анализ и бизнес стратегии“.

В продължение на 11 години е била главен асистент в катедра „Информационни технологии и комуникации” към факултет „Приложна информатика и статистика” в УНСС. Сред курсовете, които е водила там са „Управление на връзките с клиентите“, „Системи за управление на ресурсите на предприятието“, „Информатика“, „Управление на човешките ресурси в ERP“ и „Системи за управление на връзките с клиентите“.

Доц. д-р Наталия Футекова е съучредител на Професионалната асоциация „Европейски и национални програми за развитие” (ПАЕНПР), като взима активно участие в секторните камари „Икономическо развитие и конкурентоспособност“ и „Наука и образование“.

Тя участва и в разработването и реализирането на европейски проекти, свързани с повишаването на компетенциите на университетски преподаватели и с практическото обучение на студенти и тяхното кариерно развитие. Ключов експерт е в проекта на УНСС „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“ и е функционален експерт в националния проект „Студентски практики“. Вторият има за цел да привлече бизнеса като активен участник още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещи кадри, както и в обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти. Експерт в сферата на информационните технологии и комуникационните технологии“ в състава на екип по изпълнение на проект „Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies, финансиран по програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г.

Член е в състава на колектив по изпълнение на проект „Проектиране и реализация на разширение във функционалността и обхвата на информационните системи на НИД на УНСС“, финансиран със субсидия от Държавният бюджет.

Научни трудове 

През последните години Наталия си сътрудничи и с Българската академия на науките (БАН) в разработването на иновативни технологии в информационни системи.

Тя е инициатор и основен двигател на научните проекти „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в малки и средни предприятия“, финансиран по програма „Развитие на Конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ и „Производствени разписания и управление на запаси в МСП“, финансиран по програма на НИФ- ИАНМСП.

Наталия има и десетки доклади и публикации в трудове за международни научни конференции, засягащи области, като икономика на съобщенията, развитие на малки и средни предприятия, системи за управление на бизнеса, внедряване на стандарти за качество, конкурентоспособност, мобилни и онлайн технологии за бизнеса, оптимизиране на бизнес процеси, информационна сигурност, управление на ресурси в публичния сектор и други.

През 2015г. излиза „Методическо ръководство за работа с ERP системи“. В него Наталия Футекова представя утвърдени теоретични постановки, практически примери и бизнес казуси, реализирани в ERP система.

Отново през 2015г. доц. д-р Наталия Футекова издаде първия си монографичен труд: „ERP системи: Ефективност на внедрителския процес“. Монографията е създадена в съавторство с доц. д-р Владимир Монов от ИИКТ към БАН и разглежда въпроси, свързани с възможностите за предварителна оценка на процеса на внедряване на ERP системи. Книгата е предназначена основно за студенти, обучаващи се в икономически специалности, както и дисциплини, свързани с информационните технологии и системи, но би могла също така да представлява интерес и за широк кръг читатели и специалисти, занимаващи се в областта на системите за управление на бизнеса.

През същата година излизат публикациите „Методология за автоматизиране процеса по внедряване на системи за управление и планиране на ресурсите в предприятията, в списание „Икономически и социални алтернативи“, УНСС и „Statistical Study on the Need for a Preliminary Assessment of the Effectiveness of the Implementation Process of ERP-Systems“ in Bulgarian SMEs. Economic Alternatives, UNWE.

Още научни трудове в областта на информационните системи за управление на ресурсите, с отличаващ се интерес към системите от клас ERP:

• Дисертационен труд „Автоматизация на внедряването на ERP системи посредством инструмент за анализ на бизнес процеси“

• Conceptual framework for evaluating the effectiveness of the implementation of Enterprise Resource Planning systems in small and medium-sized enterprises. Economic Alternatives, UNWE, Sofia, 2014, 117-125, ISNN 1314-6556

• Софтуерни решения за параметризиране внедряването на ERP системи в малки и средни предприятия. Икономически и социални алтернативи, УНСС, София, 2014, 56-69, ISNN 1314-6556

• Информационни системи за управление на ресурсите в публичния сектор. Икономически и социални алтернативи, УНСС, София, 2014, 38-57, ISNN 1314-6556

• Проблеми при внедряване на MRP системите в учебните програми на университетите. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020”, Свищов, ноември 2014 г., Абагар, Велико Търново, 2014, 59-64, ISBN 978-619-168-103-7

• Проблеми при внедряване на ERP и BI системите в учебния процес на университетите. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Висшето образование и бизнесът в контекста на Стратегия „Европа 2020”, Свищов, ноември 2014 г., Абагар, Велико Търново, 2014, 55-58, ISBN 978-619-168-103-7

• Проблеми при внедряването на ERP системите в учебния процес на университетите. В: Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра „Информатика“ в Икономическия университет-Варна, Варна, септември 2014 г., Наука и икономика, Варна, 2014, 257-263, ISBN 978-954-21-0780-4

• Подхода на критичните фактори за успех при внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра „Информатика“ в Икономическия университет-Варна, Варна, септември 2014 г., Наука и икономика, Варна, 2014, 123-132, ISBN 978-954-21-0780-4

• Възможности за параметризиране на етапите при внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от десета международна научна конференция „Съвременният модел на европейския съюз и мястото на България в него“, Бояна, 14-15 юни 2013 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2013, 361-374, ISBN 978-954-9432-61-9

• Основни характеристики и цели на етапите при внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от десета международна научна конференция „Съвременният модел на европейския съюз и мястото на България в него“, Бояна, 14-15 юни 2013 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2013, 375-384, ISBN 978-954-9432-61-9

• Main stages in development of software applications in telecommunications. In: Conference proceedings of the tenth anniversary conference ‘Securitatea Informaţională’, Kishinev, April 19th 2013, Laboratorul de Securitate Informaţională al ASEM, Kishinev, 2013, 68-70, ISBN 978-9975-75-640-2

• Методологически аспекти при автоматизиране процеса по внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания“, Варна, октомври 2012, Наука и икономика, Варна, 2013, 250-255, ISBN 978-954-21-0630-2

• Внедряване на ERP системи като фактор за повишаване конкурентоспособността на предприятията. В: Сборник с доклади от IV международна научна конференция „Е-Управлеие“, Созопол, юни 2012 г., издателство на ТУ-София, София, 2012, 252-258, ISSN 1313-8774

• Използване на специализиран софтуер за подпомагане работата на консултантите по внедряване на ERP системи. В: Сборник с доклади от девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика“, Бояна, 22-23 юни 2012 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2012, 115-123, ISBN 978 954-9432-57-2

• Development of methodology for measuring the economic impact of ERP systems in small and medium enterprises. In: Conference proceedings of the International conference on application of Information and communication technology and Statistics in Economy and education, Sofia, October 5-6th 2012, UNWE, Sofia, 2013, 276-281, ISBN 978-954-92247-4-0

• Оптимизация на бизнес процеси в ERP системи. В: Сборник с доклади от девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика“, Бояна, 22-23 юни 2012 г., издателство на МВБУ, Ботевград, 2012, 115-123, ISBN 978 954-9432-57-2

• Онлайн управление на бизнес с помощта на ново поколение мобилни ERP системи. В: Сборник с доклади от IV международна научна конференция „Е-Управление“, Созопол, юни 2012 г., издателство на ТУ-София, София, 2012, 248-251, ISSN 1313-8774

• Information security management standards in the implementation of ERP systems. In: Conference proceedings of the ninth international conference ‘Securitatea Informaţională’, Kishinev, June 18th 2012, Laboratorul de Securitate Informaţională al ASEM, Kishinev, 2012, 18-20, ISBN 978-9975-75-499-6

• Оптимизиране на бизнес процесите в предприятията чрез внедряване на ERP и BPM система. В: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по повод 60 годишнината на от създаването на специалност „Статистика“ в България, София, декември 2011 г. ,Издателски комплекс-УНСС, София, 2012, 482-487, ISBN 978-954-644-308-3

• Н. Футекова. Влияние на Е-Бизнес технологиите върху бизнес процесите в предприятието. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Информационните технологии-стратегически приоритет в икономиката на знанието“, Свищов, 14-15 октомври 2011 г., Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов, 2011, 225-231. ISBN 978-954-23-0675-7

• Д. Григорова. Интеграция между системата за управление на бизнеса от клас ERP и стандартът за качество ISO 9001 във фирма от сферата на услугите. В: Сборник с доклади от международна конференция „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза“, Том 2, Бургас, 25-26 юни 2010 г., Бургаски Свободен Университет, Бургас, 2010, 356-363, ISBN 978-954-9370-71-3

• Основни бизнес проблеми на малките и средни предприятия в България и информационни системи като инструмент на решаването им през призмата на организационната стратегия. В: Сборник с доклади от научна конференция “Съвременни управленски практики IV”, том 1, Бургас, 17-19.02.2006, ,Бургаски свободен университет, Бургас, 2006, ISBN 978-954-9370-46-1

• Икономика на съобщенията . Университетско издателство „Стопанство“, София, 2008, 200 стр., ISBN 978-954-494-910-5

Благотворителни инициативи 

През 2015г. благодарение на инициативата „Спаси библиотека“, организирана от софтуерната компания ERP.BG под ръководството на доц. д-р Наталия Футекова и звезди от шоубизнеса, библиотечният фонд на 176 ОУ в с. Негован вече се пълни, а учениците с усмивка могат да разгърнат любимите книги, и да се потопят във вълшебния свят на знанието и приказките. Инициативата подкрепиха ERP.BG, Веси Бонева, Deep Zone Project, Емил Конрад, Лидия Иванова, ВИЗА клуб, Фондация „Подарете книга“, Издателство Кибеа, г-н Ергин Емин – управител на Асоциацията на българските градове, бившия кмет на р-н Триадица г-н Евтим Евтимов, г-жа Янакиева, г-н Манов от гр. София и разбира се, всички добри българи, които не останаха безразлични към каузата, целяща да подпомогне новото поколение на нашата държава.

Кампанията, организирана от софтуерната компания ERP.BG (И Ар Пи България ООД) има за цел да подпомогне 176 ОУ в с. Негован, в което преди време е изгоряла библиотеката, но освен така необходимите книжки и пособия, при тях има недостиг и на компютърна техника. Училището е малко и трудно се издържа само, но именно любовта към знанието и децата провокира директора да търси помощ от хората и бизнеса. Към момента в него учат 144 деца от предучилищна група до 8 клас и всички те се обучават по информатика с остаряла и недостатъчна техника, което води до проблеми в учебния процес.

Година по-рано доц. д-р Наталия Футекова отново помага на 176 ОУ в с. Негован, като от името на българската софтуерна компания ERP.BG дари шест компютъра на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Негован. Това става непосредствено след като шест от старите компютри на учебното заведение са изгорели и то се е оказало в невъзможност да организира пълноценно учебния процес.

През 2014г. ERP.BG започна партньорство с фондация „Подарете книга”. Компанията направи финансово дарение на доброволческата организация, която помага на деца от социални домове да получат професия и реализация в живота.

Повече информация можете да откриете в официалния сайт на доц. д-р Наталия Футекова.