ПРИЕМ И ТАКСИ

Условия за прием

Необходими документи за прием са:

Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”, с успех не по-нисък от “добър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

– автобиография

– интервю

След като кандидатът заяви желанието си за участие в програмата, чрез изпращане на автобиография, служител на ERP Academy или ВУЗФ ще се свърже с него за да се насрочи дата и час за събеседване.

На база представените документи и проведеното интервю, се взима решение за допускането на всеки кандидат до програмата.

Такси

Цената на магистърската програма е според придобито висше образование:

  • За икономисти тя е с продължителност два семестъра, а таксата е 1900 евро за цялата магистърска програма.
  • За неикономисти продължителността е три семестъра, а таксата е 2450 евро за цялата програма.

Изпрати запитване

Юлияна Георгиева
Маркетинг – ВУЗФ

e: info@erpacademy.bg
t: +359 899332622