КУРСОВЕ

Запознаване със системи за управление ресурсите на предприятието
Enterprise Resource Planning (ERP)

В дигиталната ера за бизнеса е от изключително значение да открие софтуерен продукт, който е подходящ „гръбнак“ на всички информационни потребности – сега и в бъдеще. Една ERP система е необходимо да обхваща добре управлението на ресурсите и да бъде изградена като платформа, върху която да се надгражда постепенно цялата информационна схема.

Специализираният курс е фокусиран върху ERP (Enterprise Resource Planning) системите – централния елемент от всяка съвременна корпоративна инфраструктура. Той обхваща всички аспекти от продажбата, внедряването и развитието на този тип софтуерни системи, със силен акцент върху принципите, организацията, методологията, както и превръщането им в платформи и цялостни екосистеми. Процесът на обучение има силна практическа насоченост и се осъществява с участието на водещи компании от бранша, а лектори са някои от най-опитните специалисти в областта. В него са представени четири от водещите ERP системи – Microsoft Dynamics NAV (Navision), SAP ERP, ORACLE ERP и българската EnterpriseOne® ERP. Залегналите в курса практически упражнения конкретизират и затвърждават теоретичните познания и позволяват придобиването на практически умения за работа с някои от най-разпространените ERP системи. Курсът обръща внимание на най-модерните аспекти от развитието на ERP системите, включително тяхната интеграция с комуникационната инфраструктура, мобилността, създаването на екосистеми за изработка на приложения към тях и други.

Системи за управление на връзките с клиенти
Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) е стратегия за управление на взаимоотношенията и взаимодействията на компаниите с техните потенциални и настоящи клиенти.

Много често CRM се възприема само като софтуерно решение, което автоматизира процесите в маркетинга и продажбите и се пропуска неговата основна характеристика, а именно, че CRM е философия, която поставя клиента и неговите потребности в центъра на фирмената дейност.

Сред основните теми, заложени в специализирания курс са изграждане на CRM стратегия за привличане и задържане на клиенти, избор на подходяща система и преглед на актуалните решения на пазара, методология за внедряване на CRM.

По време на обучението студентите и курсистите се запознават с философията на CRM и получават необходимите знания за това как се достига до нови клиенти, прилагане на правилни маркетингови техники и как те да бъдат максимално ефективни спрямо поставената таргет група.

Бизнес процес мениджмънт системи
Business Process Management (BPM)

Съвременното предизвикателство пред компаниите в условията на динамично развиваща се пазарна икономика, е да повишат гъвкавостта и ефективността на своите бизнес процеси. Тези два основни движещи фактора са определящи за постигане на по-висока конкурентоспособност и по-добри пазарни позиции. Те доведоха до прилагането на иновативни инструментариуми и методологии за реализиране на тези бизнес цели.

Стратегията за управление на бизнес процесите включва в себе си методология за управление, оптимизация и моделирането им, а програмният продукт, който съдържа в себе си необходимият инструментариум, се нарича BPM (Business Process Management) система.

Днес все повече се увеличава търсенето на BPM професионалисти с опит в областта, които да прилагат умения и знания, базирани на добрите практики в бранша и да използват иновативни технологии за създаване на завършени и ефективни бизнес процеси.

Управление на човешките ресурси в IT компании
Human Resource Management (HRM)

Управлението на човешките ресурси е сред най-динамично развиващите се бизнес направления. Независимо дали се изпълнява в бизнеса, администрацията или неправителствена организация, управлението на човешките ресурси се подчинява на едни и същи принципи, които са свързани с ефективната организация на процесите по администриране на персонала, неговото развитие и оценяване като актив в компаниите.

Курс по “Управление на човешките ресурси в IT компании” разглежда универсалната същност на процеса по набиране и подбор на кадрите, оценяване, възнаграждение, обучение, неговата вътрешна логика и елементи, както и основните методи и техники, свързани с неговото изготвяне, оценка и изпълнение.

Управлението на човешките ресурси представлява приложение на знания, опит, инструменти и техники към управлението на най-ценния ресурс на организациите – човешкият. Управлението на човешките ресурси се осъществява чрез формализиране и използване на принципно нови методи и техники, използвайки съвременни програмни продукти.

Бизнес интелигентни системи
Business Intelligence (BI)

В днешният бизнес всеки бъдещ мениджър трябва да разбира от данни и да притежава добри аналитични способности. Широкото навлизане на Business Intelligence системите изисква познаване на техните възможности.

Business Intelligence курсът дава възможност на обучаващите се да се запознаят с реални решения за компании от различни индустрии. В сътрудничество със специалисти от водещи компании, студентите получават достъп до върхови технологии и ноу-хау за тяхното използване в реална бизнес среда.

Бизнес комуникации в IT проекти
Business Communications

Динамичната бизнес среда изисква от всеки човек ново познание и различна осъзнатост за заобикалящия ни свят. В забързаното ежедневие най-ценният ресурс на всички е времето и неговата ограниченост налага „забързване“ и на правилата на общуване.

Практическата насоченост на курса се изразява в това, че обучаваните са силно изкушени и мотивирани да започнат използването на всички представени техники и умения веднага. Приложимостта е валидна не само в бизнес средата, но и в личните взаимоотношения и комуникация.

Освен задължителните познания, свързани с писмена, вербална и невербална комуникация, студентите и курсистите получават бързо-резултатни техники от Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, както и специфични презентационни умения, които ги превръщат в убедителни и уверени комуникатори и презентатори.

Обучителният модул разглежда също бизнес етикетът и причините, поради които той се изменя и „модернизира“ не само в посока опростяване на правилата, но и влияние от модните тенденции в облеклото и стила.

Икономически аспекти на сигурността на информацията
General Data Protection Regulation (GDPR)

В курсът по GDPR се разглеждат основните етапи в организационната трансформация, които показват необходимите стъпки и процеси за успешно дефиниране и управление на промяната в процеса на подобряване управлението на лични данни. Те задават общата рамка на организационните инициативи, като с това подпомагат управленския процес и могат да доведат до повишена ефективност на трансформацията към новия режим на управление на личните данни.

Курсът ще даде знания още за моделиране и редизайн на бизнес процеси, показвайки конкретни инструменти и примери за моделиране на процесите по защита на данните с цел постигане на висока ефективност и ефикасност при ниски разходи за извършването им.

Не на последно място ще бъдат засегнати технологични принципи и функционалности на IT системите, които ще опишат технологичните измерения на процеса по управление на личните данни, като акцентират върху избора на оптимални технологични решения от гледна точка на бизнес изискванията, съществуващата IT архитектура и финансовите ограничения.

Финансови аспекти на IT системите
Finance and Accounting (FI)

Управлението на финансите на предприятието е неделима част от управлението на фирмата. Финансовите модули на софтуерните системи отразяват финансовите и счетоводни измерения на дейността на фирмата. Те трябва да интегрират финансовите и счетоводни дейности с дейностите по управление на паричните средства и бюджетите, както и с изготвянето на отчети справки и анализи.

В резултат от обучението по дисциплината „ Финансови аспекти на IT системите” обучаващите се получават знания и умения, които са адекватни на съвременните тенденции в развитието на бизнес софтуера. Това ще им даде възможност да се реализират по-лесно на пазара на труда и ще ги направи по-конкурентни в големите компании, използващи цялостни бизнес решения за управление на дейността си.