Кандидат-студенти

Условия за прием

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех не по- нисък от „добър“ от дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Допълнителни условия

Желаещите да запишат магистърската специалност „Бизнес софтуер и ERP платформи“ е необходимо да изпратят CV на имейл info@erpacademy.bg, след което представител на ERP Academy ще се свърже с тях за насрочване на интервю.

Документи за кандидатстване

Кандидатите за обучение в магистърска степен, български граждани, подават следните документи:

Плик – молба с кандидатстудентски документи, които може:

да бъдат попълненени в онлайн формуляра за кандидатстване;
да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения.

Копие и оригинала на дипломата за завършено висше образование, който след сравняване с данните в копието се връща на кандидат-студента.

Копие на дипломата за завършено средно образование.

Документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи.

Четири броя актуални снимки с размер 3,5/4,5 см.

Такси

Цената на магистърската програма е според придобито висше образование:

  • За икономисти тя е с продължителност два семестъра, а таксата е 1900 евро за цялата магистърска програма.
  • За неикономисти продължителността е три семестъра, а таксата е 2450 евро за цялата програма.

Продължителност на обучението:

два семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
три семестъра – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
четири семестъра – за завършилите икономическа специалност в степента „специалист” или „професионален бакалавър”.

Изпрати запитване

Юлияна Георгиева
Маркетинг – ВУЗФ

e: info@erpacademy.bg
t: +359 899332622