Бизнес комуникации в IT проекти (Business Communications)

Динамичната бизнес среда изисква от всеки човек ново познание и различна осъзнатост за заобикалящия ни свят. В забързаното ежедневие най-ценният ресурс на всички е времето и неговата ограниченост налага „забързване“ и на правилата на общуване.

Практическата насоченост на курса се изразява в това, че обучаваните са силно изкушени и мотивирани да започнат използването на всички представени техники и умения веднага. Приложимостта е валидна не само в бизнес средата, но и в личните взаимоотношения и комуникация.

Освен задължителните познания, свързани с писмена, вербална и невербална комуникация, студентите и курсистите получават бързо-резултатни техники от Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, както и специфични презентационни умения, които ги превръщат в убедителни и уверени комуникатори и презентатори.

Обучителният модул разглежда също бизнес етикетът и причините, поради които той се изменя и „модернизира“ не само в посока опростяване на правилата, но и влияние от модните тенденции в облеклото и стила.