II СЕМЕСТЪР


БИЗНЕС ИНТЕЛИДЖЪНС СИСТЕМИ
BUSINESS INTELLIGENCE (BI)


Основната цел на дисциплината „Business Intelligence системи“ е да бъде представено и обяснено понятието „Business Intelligence“ като съвкупност от архитектури, средства, бази данни, приложения и методологии, чрез които бизнес мениджъри и анализатори в дадена организация да получават бърз и лесен достъп до всякакви налични данни за фирмата, по възможност в реално време, както и да осъществяват подходяща обработка и анализиране на тези данни с цел подпомагане взимането на управленски решения.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
SYSTEM FOR HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRM)


Дисциплината “Управление на човешките ресурси” разглежда универсалната същност на процеса на набиране и подбор на кадрите, оценяване, възнаграждение, обучение, неговата вътрешна логика и елементи, както и основните методи и техники, свързани с неговото изготвяне, оценка и изпълнение. Управлението на човешките ресурси представлява приложение на знания, опит, инструменти и техники към управлението на най-ценния ресурс на организациите – човешкия. Управлението на човешките ресурси се осъществява чрез формализиране и използване на принципно нови методи и техники, на базата на съвременни програмни продукти.

ФИНАНСОВИ МОДУЛИ В ERP
FINANCIAL MODULES IN THE ERP


 

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
BUSINESS COMMUNICATIONS


Курсът по Бизнес комуникации е комплексен и представя последните тенденции в процеса на успешната комуникация. Освен задължителните техники, свързани с писмена, вербална и невербална комуникация, студентите получават бързо-резултатни техники от невро-лингвистично програмиране (НЛП), коучинг, а също и специфични презентационни умения, които ги превръщат в убедителни и уверени комуникатори и презентатори.

Практическата насоченост на курса се изразява в това, че обучаваните са силно изкушени и мотивирани да започнат използването на всички представени техники и умения веднага. Приложимостта е валидна не само в бизнес средата, но и в личните взаимоотношения и комуникация.