I СЕМЕСТЪР


СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)


В рамките на учебния курс основно внимание е отделено на принципите, организацията и водещите технологии за избор, внедряване и управление на ERP системи. В курса са представени четири от водещите ERPсистеми:

Microsoft Dynamics NAV (Navision); SAP ERP; ORACLE ERP; ENTERPRISEONE ERP

В учебната програма са залегнали основните положения от теорията и практиката в управлението на ERP системи. Успоредно с това се осъществяват и активните форми на обучение като практически упражнения, при които се конкретизират и затвърждават теоретичните познания и се добиват практически умения за работа с реални ERP системи.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)


Съвременното предизвикателство пред компаниите, в условията на динамично развиваща се пазарна икономика, е да повишат гъвкавостта и ефективността на своите бизнес процеси. Тези два основни движещи фактора са определящи за постигане на по-висока конкурентоспособност и по-добри пазарни позиции. Те доведоха до прилагането на иновативни инструменти и методологии за реализиране на тези бизнес цели.

Стратегията за управление на бизнес процесите включва методология за управление, оптимизация и моделирането им, а програмният продукт, съдържащ необходимия инструментариум, се нарича BPM (Business Process Management) система.

 

ФИНАНСОВА И НЕФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ
PROJECT MANAGEMENT IN THE ERP SYSTEM


За правилното протичане на проектите по внедряване на ERP системи е от изключително значение правилното менажиране на проекта. Световните вендори на ERP системи имат изградени методолигии за внедряване на техните продукти.

 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИТЕ
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)


Дисциплината „Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите“ е предназначена за студенти от специалност „Бизнес анализ и ERP решения“ и съдържанието й е съобразено с обстоятелството, че тези специалисти не само ще работят, но и ще внедряват, поддържат и управляват CRM (Customer Relationship Management) системи.

В рамките на учебния курс основно внимание е отделено на принципите, организацията и водещите технологии за избор, внедряване и управление на ERP системи.

В курса e представена водещата CRM система Microsoft Dynamics CRM. Основно внимание е отделено на планирането и управлението на всички дейности на предприятието, свързани с клиенти, с помощта на CRM системи.