ПРИЕМ И ТАКСИ

Условия за прием

Необходими документи за прием са:

Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”, с успех не по-нисък от “добър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

– автобиография

– интервю

След като кандидатът заяви желанието си за участие в програмата, чрез изпращане на автобиография, служител на ERP Academy или ВУЗФ ще се свърже с него за да се насрочи дата и час за събеседване.

На база представените документи и проведеното интервю, се взима решение за допускането на всеки кандидат до програмата.

Такси

Цента на магистърската програма е според придобито висше образование:

  • За икономисти тя е с продължителност два семестъра, а таксата е 2700 евро за цялата магистърска програма;
  • За неикономисти продължителността е три семестъра, а таксата е 3200 евро за цялата програма.

Стипендии

Компаниите ERP.BG, Team Vision и Balkan Services обявяват стипендия за кандидатите, които желаят да привлекат за работа.

Стипендията ще се отпуска под формата на отстъпка от таксата за магистърската програма и нейният размер ще се определя от представянето на кандидатите по време на интервюто за прием в програмата.

Кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на професионалното си представяне и личностни характеристики. Стипендиите ще бъдат предоставени на кандидати, които демонстрират:

  • предприемчивост и инициативност;
  • новаторски подход в бизнес мисленето;
  • силна ориентация към практическа приложимост на придобитите знания.